Roei Reglement

Roeien is een activiteit van de Zeil en Motorbootvereniging De Zuidwal, en valt onder de verantwoordelijkheid van de roeicommissie.

Het algemeen bestuur van de Zeil en Motorbootvereniging De Zuidwal heeft een roeicommissie ingesteld om alle roei activiteiten te coördineren en te organiseren. De roeicommissie bestaat uit een aantal leden waaronder één bestuurslid. Het algemeen bestuur van de Zeil en Motorbootvereniging De Zuidwal heeft de roeicommissie aangewezen om aanvragen voor een roeilidmaatschap in behandeling te nemen.

Al het materieel dat gebruikt wordt voor het roeien, inclusief de Skiff(s), valt onder de verantwoordelijkheid en beheer van de roeicommissie. De Zeil en Motorbootvereniging De Zuidwal heeft de roei Skiff(s) Europees verzekerd met wedstrijd clausule. Het roeien met de Skiff is geen commerciële activiteit, het draait volledig op vrijwilligers. Met dat gegeven in het achterhoofd organiseert de roeicommissie alle roeiactiviteiten naar beste weten en kunnen.

De Zeil en Motorbootvereniging De Zuidwal is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op, rond en in zijn accommodatie en/of vaartuigen, tenzij dit het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van haar dan wel van personen die in haar dienst zijn en/of personen die door haar zijn aangesteld ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden. Indien de Zeil en Motorbootvereniging De Zuidwal aansprakelijk is voor de schade, dan is deze beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering van de Zeil en Motorbootvereniging De Zuidwal wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van de Zeil en Motorbootvereniging De Zuidwal komende eigen risico. Bovenstaande beperkingen gelden niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van de Zeil en Motorbootvereniging De Zuidwal.

Deelname aan de roeiactiviteiten is volledig voor eigen risico en verantwoording. De Zeil en Motorbootvereniging De Zuidwal, haar bestuursleden, roeicommissie-leden, (hulp)instructeurs, begeleiders, overige vrijwilligers e.d. kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei persoonlijke of materiële schade, in wat voor vorm dan ook. De roeideelnemer dient verzekerd te zijn voor (letsel)schade aan anderen (Wettelijke Aansprakelijkheid).

Iedere roeigroep heeft een Baksmeester. De Baksmeester draagt zorg voor de communicatie met de roeicommissie. De Baksmeester organiseert de desbetreffende roeiploeg en draagt zorg voor het juist en veilig gebruik van alle middelen die door de Zeil en Motorbootvereniging ter beschikking worden gesteld op de wal en op het water.

‘Roeileden’ dienen (jeugd)lid of ‘gezinslid’(¹) van de Zeil en Motorbootvereniging De Zuidwal te zijn. De hoogte van de contributie (en eenmalig entreegeld voor nieuwe leden) wordt jaarlijks in de Algemene Leden Vergadering vastgesteld. De extra roei-bijdrage wordt jaarlijks door de roeicommissie vastgesteld. Facturatie vindt plaats via de reguliere ledenadministratie. Een roei-jaar loopt van 1 januari tot 31 december. De roei-bijdrage voor 2019 bedraagt € 30,= per ‘roeilid’.

Roeien is mogelijk vanaf 15 jaar. (Jeugd) deelnemers dienen over voldoende zwemvaardigheid te beschikken. Jeugdroeien is altijd onder begeleiding van minimaal een ervaren volwassen roeier. Er is geen beperking op het aantal roei-trainingen per week. Wel altijd melden aan de baksmeester, en mits de sloep beschikbaar is (Het roeischema is beschikbaar op www.dezuidwal.nl). Een training is maximaal 1,5 uur. Indien een roeiploeg de sloep langer wil gebruiken moet dit vooraf aangevraagd worden bij de baksmeester.

De roeicommissie zorgt voor regelmatige begeleiding en training van beginners door ervaren roeiers en of instructeurs. Indeling van de roei-teams wordt bepaald door de roeicommissie in samenspraak met de Baksmeesters. De roeicommissie heeft geen verplichting vervangende Skiffs ter beschikking te stellen indien alle Skiffs tijdens onderhoud, wedstrijden of door calamiteiten niet ter beschikking zijn.

De roeicommissie

 

Noot (¹): Een ‘gezinslid’ is geen officiële benaming binnen de Z&MV De Zuidwal. Hierbij wordt bedoeld echtgeno(o)t(e), levenspartner of kinderen (mits thuiswonend) van een hoofdlid.

Z&MV DE ZUIDWAL

logo-zuidwal-trans

ADRESGEGEVENS

Bezoekadres:
Hulckesteijn 4
3861 MZ NIJKERK

Correspondentieadres:
Postbus 220
3860 AE NIJKERK

BEL ONS

Clubhuis: 033 303 07 75

Havenmeester: 06-30422407