Ipsem

1.     Doelgroep

De clubwedstrijden worden georganiseerd voor openboten, ronde & platbodem jachten alsmede kajuitboten. Aan de wedstrijden kunnen ook niet Zuidwal-leden deelnemen.

2.     Bepalingen

De wedstrijden worden verzeild onder de volgende bepalingen:

 • De “Regels voor Wedstrijdzeilen 2021-2024”, uitgegeven door het KNWV.
 • De SW regels en correcties van het KNWV (zoals vermeld op https://www.sailsupport.nl/).
 • Dit algemeen wedstrijdreglement

Wedstrijden van een deelnemer met DSQ als resultaat zijn niet aftrekbaar

 

3.     Bijzondere bepalingen

Naast de in punt 2 genoemde bepalingen kunnen er bijzondere bepalingen van toepassing zijn welke bekend kunnen worden gemaakt tijdens het palaver of via het informatiebord in het clubhuis.

 

4.     Klassen en handicaps.

De wedstrijden worden georganiseerd in de volgende klassen:

 • Open boten               → SW
 • Kajuitboten                → SW
 • Eenheidsklassen
 • Ronde & platbodems → TVF

Afhankelijk van het aantal deelnemers in de klassen kan de wedstrijd plaatsvinden in alle 4 de genoemde klassen of een combinatie hiervan. Dit wordt kenbaar gemaakt tijdens het palaver en/of op het informatiebord.

5.     Aansprakelijkheid

 De deelnemers aan de wedstrijden varen geheel voor eigen rekening en risico. Z&MV “de Zuidwal” is niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan schip en bemanning, zowel op het water als op het land, welke direct of indirect in verband met deelname aan de wedstrijden zou kunnen ontstaan.

De deelnemende schippers of eigenaren zijn verplicht ten minste een W.A. pleziervaartuigen verzekering, met geldigheid gedurende wedstrijden en met voldoende dekking, te hebben afgesloten.

6.     Prijzen en inschrijfgeld

Het aantal prijzen wordt bepaald door de wedstrijdcommissie. Eventuele wisselprijzen zijn alleen bestemd voor leden van de Zuidwal. Het inschrijfgeld is voor elke klasse gelijk, en bedraagt:

 

Seizoen Woensdagavond wedstrijden                    € 25

Rondje Pampus                                                          € 15

PieterTer Velde                                                           € 10

Nauwegat regatta                                                       € 10

 

 1. Protesten

Protesten dienen schriftelijk op de daarvoor bestemde formulieren te worden ingeleverd aan de bar van het clubhuis binnen een uur na de finish. Hierbij dient een borgsom van  € 25,00 te worden voldaan. Deze borgsom wordt bij toekenning van het protest geretourneerd.

Protesten m.b.t. de dagwedstrijden worden indien mogelijk nog voor de prijsuitreiking behandeld. Protesten m.b.t. de woensdagavondwedstrijden worden binnen vier weken behandeld en bekend gemaakt.

8.     De baan

De baan wordt tijdens het palaver doorgegeven.

Eventueel kan bij dag-wedstrijden een baan van de woensdagavonden banenkaart worden gebruikt.

 

9.     Ruimte voor de wal

De denkbeeldige lijn tussen de vaargeulboeien aan zowel de bakboord- als de stuurboordzijde van de vaargeul wordt als walkant beschouwd. Dientengevolge kan een jacht, ongeacht hoe diep het steekt, hieraan de rechten ontlenen als welke gelden bij “ruimte voor de wal”. 

Dit is niet van toepassing indien een vaargeulboei een merkteken van de baan is, en derhalve dient te worden gerond. 

10.  Ophaalbare kiel

Schepen met een ophaalbare kiel mogen deze tijdens de wedstrijd niet heffen.

11.  Motorgebruik

Motorgebruik is alleen toegestaan bij:

 1. Om los te geraken wanneer men is vastgelopen. Het gebruik is dan achteruit varend, toegestaan tot en met het moment dat men loskomt, en zonder voordeel genoten te hebben. Er hoeft geen strafrondje gevaren te worden.
 2. Bij gevaar voor schip en/of bemanning.

12.  Handicap en zeilvoering

De wedstrijd wordt gevaren onder het SW handicap systeem inclusief de bij schip en zeilvoering behorende correcties. De maatvoering van spinakers is vrij. De lengte van de spinakerboom mag niet groter zijn dan de J-maat, of de lengte zoals aangegeven in een officiële meetbrief.

 Tijdens het inschrijven zal de deelnemer de zeilvoering voor de wedstrijd aangeven. Dit kan uiteraard afwijken van de toestand van de boot tijdens de woensdagavonden.

 De dag-wedstrijden worden gevaren zonder de jaarcorrecties die gelden voor de woensdagavond wedstrijden.

 

 

 1. Diskwalificatie

Diskwalificaties zijn niet aftrekbaar voor wedstrijd series zoals de Nauwegat regatta en de woensdagavond wedstrijden.

1          Algemeen

De hiergenoemde bepalingen zijn van toepassing op de woensdagavond-wedstrijden.

Tijdens deze wedstrijden is ook het algemeen wedstrijdreglement van kracht.

 De wedstrijden worden in principe gevaren als “inhaalrace”, waarbij iedere deelnemer een eigen starttijd heeft en een voor alle deelnemers gezamenlijke finishtijd geldt. Er wordt geen palaver gehouden. Voor het bepalen van de starttijd wordt de radiotijd aangehouden. 

Iedere laatste woensdag van de maand is een “sprintrace”, tenzij de wedstrijdcommissie besluit hier van af te wijken.

 Aan het eind van het seizoen kan een aantal de wedstrijden, i.v.m. duisternis, als sprintrace worden gevaren. Dit wordt tijdig bekend gemaakt door de wedstrijdcommissie.

2.         De baan

De banenkaart voor de woensdagavonden wedstrijden is toegevoegd als appendix  aan dit reglement, en is een onlosmakelijk deel daarvan.

 Inhaalraces

 Er wordt een keuze van één of meerdere banen van de banenkaart gemaakt.

De te varen baan (of banen) worden ongeveer een half uur voor starttijd van de 1e starter  aangegeven middels cijferwimpel(s) aan de vlaggenmast bij het havenhoofd. Als de aangegeven banen verzeild zijn en het is nog geen 21.00 dan wordt de laatst aangegeven baan herhaald.

Alle vaargeulboeien (laterale betonning) moeten worden gerespecteerd. Met uitzondering van de merktekens van de baan.

Finish om 21:00

Sprintraces

Er zal een in-de-windse startlijn worden uitgelegd.

De baan wordt op het bord in het clubhuis aangegeven en/of tijdens palaver worden besproken,
De vaargeulboeien hoeven NIET te worden gerespecteerd, met uitzondering van de rood/groene keerboei.

Finish voor de pomp bij het clubhuis.

 

3.         Handicap, starttijden en zeilvoering.

Handicaps.

Alle woensdagavond wedstrijden (inclusief sprintraces) worden gevaren onder de woensdagavond SW.

Dit is de SW van de deelnemer gecorrigeerd voor de resultaten van de laatste 4 jaren in het

Het doel van genoemde correctie is het optimaliseren van de handicap waardoor het veld dichter bij elkaar komt. Dit omdat omstandigheden bij de woensdagavond wedstrijden afwijken van die van dagwedstrijden.

 De jaarlijkse correctie wordt vastgesteld aan de hand van het gemiddeld aantal punten in het algemeen klassement over alle door de deelnemer gevaren wedstrijden dat jaar, dus zonder aftrek wedstrijden.

De beste deelnemer krijgt een correctie van -1,5 punten de minst goede deelnemer een correctie van +1,5 punt, de overige deelnemers krijgen een correctie in verhouding met hun resultaat.

Een deelnemer die in een jaar niet geklasseerd is krijgt voor dat jaar geen correctie.

De totale jaarcorrectie bestaat uit de som van de laatste 4 jaarcorrecties.

Starttijden.

De starttijden worden bepaald middels het woensdagavond SW getal en de gezamenlijke finishtijd van 21.00 uur. Berekende zeiltijd is 6500 seconden (108 minuten 20 seconden).

Hoewel getracht wordt elke woensdagavond een starter uit de wedstrijdcommissie op de pier te hebben kan er geen garantie gegeven worden dat dit altijd zo zal zijn. Dit omdat leden van de wedstrijdcommissie ook deelnemers kunnen zijn. Eventueel kan een vrijwilliger van de vereniging als starter invallen. Bij voldoende metingen wordt er een start-klassement gemaakt.

 De zeilvoering wordt bij inschrijving vastgelegd voor het hele seizoen. In geval van overmacht (b.v. verloren gegane zeilen), aanpassing tuigage of de aanschaf van nieuwe zeilen kan hier van afgeweken worden.

4.         Start.

Tijdens inhaalraces:

De startlijn is een denkbeeldige lijn tussen het oostelijk havenlicht van de haven van Nijkerk en de slagboom op de vaste wal aan de overkant.

De actuele tijd zoals gehanteerd voor deze wedstrijd wordt aangegeven door een startklok in het clubhuis. Bij de start worden geen signalen of aanwijzingen gegeven, te vroeg gestarte deelnemers worden niet teruggeroepen.

Tijdens sprintraces:

Gezamenlijke start rond 19:00 aangeven met vlaggen en geluidsseinen.

5.         Deelnemers

Als een regelmatige deelnemer rond zijn starttijd de startlijn is gepasseerd wordt hij aangemerkt als zijnde gestart.

Inschrijfgeld dient te worden voldaan voor de aanvang van de eerste deelname. Als hieraan niet is voldaan worden gezeilde wedstrijden tot het moment van te laat betalen als DSQ geregistreerd.

6.         Rechten tijdens individuele start

De aanvangstijd van de wedstrijd is voor elk afzonderlijk deelnemend jacht 4 minuten voor haar individuele starttijd. Ieder jacht mag tot 4 minuten voor haar individuele starttijd gebruik maken van motorvoortstuwing.

 Een startend jacht krijgt pas rechten vanaf 60 seconden voor haar individuele starttijd en behoudt deze tot 60 seconden na haar individuele starttijd. Overige deelnemers  die niet aan het starten zijn dien vrij te blijven en niet te hinderen Is het jacht daarna nog niet gestart dan verliest het haar rechten

 7.         Uitslag inhaalraces.

De uitslag wordt bepaald door de positievolgorde van de jachten op de finishtijd. De positie wordt bepaald door de denkbeeldige lijn loodrecht op het rak lopend door het meest voorlijke deel van het jacht.

Iedere deelnemer dient de eigen positie ten opzichte van de andere deelnemers vast te stellen en na de wedstrijd in te vullen op het bord in het clubhuis met daarbij de deelnemer ervoor en erachter. Bij meningsverschillen kunnen de deelnemers overeenkomen hetzij de behaalde plaats te middelen, hetzij de wedstrijdcommissie te laten beslissen.

Een deelnemer die niet voorkomt op het bord maar wel is gestart wordt als DNF geklasseerd. 

Er dient gefinished te worden binnen de vaargeul of binnen de zone van het merkteken van de baan. Een schip dat zich om 21:00, of een andere opgeven finishtijd, buiten de vaargeul of buiten de zone bevindt kan niet finishen. Het resultaat is dan DNF.

Indien voor- of op de finishtijd een merkteken van de baan (boei) gerond dient te worden, is aansluiting gezocht bij “regels voor het Wedstrijdzeilen” regel 86.1(b).

Binnen de zone van het te ronden merkteken van de baan. (waarbij één zone gelijk is aan drie romplengten van het schip) geldt een afwijkende regel t.o.v. eerdere genoemde “loodrecht op het rak”. Indien de zone is bereikt op het moment van finish, geldt de kortste afstand naar het te ronden merkteken van de baan.

In geval een te vroeg gestart jacht in gebreke blijft reglementair te starten, wordt het jacht voor iedere te vroeg gestarte 5 seconden of een veelvoud daarvan 1 plaats terug gezet. ( 1 – 5  seconden: 1 plaats, 6 – 10 seconden: 2 plaatsen, Et cetera.)

 

8.         Klasse-indeling.

De deelnemers worden ingedeeld in 3 klassen;

A            De meer ervaren deelnemers

B            De iets minder ervaren deelnemers

C           Open boten

De indeling A/B wordt door de wedstrijdcommissie bepaald, waarbij een deelnemer schriftelijk een verzoek kan indienen om in de andere klasse te worden ingedeeld.

Ieder jaar gaat de laagst geklasseerde deelnemer van de A klasse het volgende jaar naar de B klasse en de winnaar van de B klassen naar de A klasse.

Een nieuwe deelnemer begint in de B klasse, net als een bestaande deelnemer met een voor hem/haar nieuwe boot.

Indien de klassen te veel in aantal deelnemers gaan verschillen kan de wedstrijdcommissie besluiten meer deelnemers van klasse te laten wisselen teneinde dat weer recht te trekken.

 

7.         Puntentelling en klassementen.

Op de uitslag van de wedstrijd wordt ten behoeve van het jaarklassement de Oostenrijkse puntentelling toegepast.

 

De uitslagen worden verwerkt in meerdere klassementen:

 • Het algemeen klassement. (Wisselbeker)
 • Een A- klassement;
 • Een B- klassement;
 • Een C-klassement (open boten)

Voor deze jaarklassementen tellen de 10 beste wedstrijden.

Sprintraces tellen mee voor het klassement

Bij minder dan 6 wedstrijden is er geen klassering maar wordt het resultaat wel weergegeven in het eindoverzicht.

Het startklassement wordt bepaald door de som te nemen van het verschil tussen de berekende en de werkelijke starttijd van iedere deelnemer.

In geval van een te vroege start wordt het te vroeg gestarte aantal seconden met een factor 10 vermenigvuldigd.

Het startklassement zal berekend worden over de beste 6 tot 10 starttijden, afhankelijk van het aantal genoteerde resultaten. Te vroeg gestarte wedstrijden kunnen worden afgetrokken.

N.B.

Door dit schrijven komen alle voorgaande algemene en bijzondere wedstrijdbepalingen van “Zmv De Zuidwal” te vervallen. Bij voldoende animo zal bovengenoemd woensdagavondreglement ook van kracht zijn voor Rond & platbodems (TVF).

 

Z&MV DE ZUIDWAL

logo-zuidwal-trans

ADRESGEGEVENS

Bezoekadres:
Hulckesteijn 4
3861 MZ NIJKERK

Correspondentieadres:
Postbus 220
3860 AE NIJKERK

BEL ONS

Clubhuis: 033 303 07 75

Havenmeester: 06-30422407