Algemeen Wedstrijdreglement

1.     Doelgroep

De clubwedstrijden worden georganiseerd voor open boten, rond- & platbodemjachten en kajuitboten. Aan de wedstrijden kunnen ook niet-Zuidwalleden deelnemen.

2.     Bepalingen

De wedstrijden worden verzeild onder de volgende bepalingen:

 • “De Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2021-2024”, uitgegeven door het Watersportverbond.
 • De SW-regels en correcties van het KNWV (zoals vermeld op https://www.sailsupport.nl/).
 • Dit Algemeen wedstrijdreglement, met de daarbij horende afzonderlijke wedstrijdreglementen.

Wedstrijden van een deelnemer met DSQ als resultaat zijn niet aftrekbaar.

 

3.     Bijzondere bepalingen

Naast de in punt 2 genoemde bepalingen kunnen er bijzondere bepalingen van toepassing zijn die bekend kunnen worden gemaakt tijdens het palaver of via het informatiebord in het clubhuis.

 

4.     Klassen en handicaps.

De wedstrijden worden georganiseerd in de volgende klassen:

Open boten

SW-factor en eenheidsklassen

Rond- & platbodems

TVF factor

Kajuitboten

SW-factor

 

Afhankelijk van het aantal deelnemers in de klassen kan de wedstrijd plaatsvinden in alle drie genoemde klassen of een combinatie hiervan. Dit wordt kenbaar gemaakt via het clubblad, het palaver of het informatiebord.

5.     Aansprakelijkheid

De deelnemers aan de wedstrijden varen geheel voor eigen rekening en risico. De Zuidwal is niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan boot en bemanning, zowel op het water als op het land, welke direct of indirect in verband met deelname aan de wedstrijden zou kunnen ontstaan. De deelnemende schippers of eigenaren zijn verplicht tenminste een WA-pleziervaartuigenverzekering met geldigheid gedurende wedstrijden en met voldoende dekking te hebben afgesloten.

6.     Prijzen en inschrijfgeld

Het aantal prijzen wordt bepaald door de wedstrijdcommissie. Eventuele wisselprijzen zijn alleen bestemd voor leden van De Zuidwal. Het inschrijfgeld is voor elke klasse gelijk en bedraagt:

 

Woensdagavondwedstrijden

 

€ 25,00

Rondje Pampus           

 

€ 15,00

P. Ter Velde

 

€ 10,00

Nauwegatregatta

 

€ 10,00

Klassenwedstrijd

 

€ 50,00

 

7. Protesten

De Zuidwal kent twee soorten van protesten; gewone protesten en bitterbalprotesten.

Gewone protesten dienen schriftelijk op de daarvoor bestemde formulieren te worden ingeleverd bij een aanwezig lid van de wedstrijdcommissie binnen een uur na de finish. Hierbij dient een borgsom van € 25,00 te worden voldaan. Deze borgsom wordt bij toekenning van het protest geretourneerd.

Gewone protesten m.b.t. dag- en meerdaagsewedstrijden wedstrijden worden indien mogelijk nog voor de prijsuitreiking behandeld. Gewone protesten m.b.t. de woensdagavondwedstrijden worden binnen vier weken behandeld en bekendgemaakt.

Bitterbalprotesten kunnen alleen tijdens de woensdagavondwedstrijden worden ingediend.

8.     De baan

De baan wordt voor de wedstrijd kenbaar gemaakt.

Ruimte voor de wal:

 • De denkbeeldige lijn tussen de vaargeulboeien aan zowel de bakboord- als de stuurboordzijde van de vaargeul worden als walkant beschouwd. Dientengevolge kan een boot, ongeacht zijn diepgang, die buiten de denkbeeldige walkant dreigt te geraken hieraan de rechten ontlenen als die gelden bij “ruimte voor de wal”.
 • Dit is niet van toepassing indien een vaargeulboei een merkteken van de baan is en moet worden gerond.

 

9.  Ophaalbare kiel

Schepen met een ophaalbare kiel mogen deze tijdens de wedstrijd niet heffen.

10.  Motorgebruik

Motorgebruik is alleen toegestaan:

 1. Om los te geraken wanneer men is vastgelopen. Het gebruik is dan achteruit varend toegestaan tot het moment dat men loskomt.
 2. Bij gevaar voor boot en/of bemanning.

In deze twee gevallen hoeft er geen strafrondje gevaren te worden, mits er geen voordeel is behaald.

11.  Handicap en zeilvoering

De wedstrijd wordt gevaren onder het SW-handicapsysteem inclusief de bij de boot en zeilvoering behorende correcties. De maatvoering van spinakers is vrij. De lengte van de spinakerboom mag niet groter zijn dan de J-maat, of de lengte zoals aangegeven in een officiële meetbrief.

Tijdens het inschrijven zal de deelnemer de zeilvoering voor de wedstrijd aangeven. De toestand van boot kan tijdens de wedstrijd afwijken, maar nooit ten gunste van de handicap.

De dag- en meerdaagsewedstrijden worden gevaren zonder de jaarcorrecties die gelden voor de woensdagavondwedstrijden.

 

12. Diskwalificatie

  Een diskwalificatie (DSQ) is niet aftrekbaar.


  Woensdagavondreglement

  1.    Algemeen

  De hiergenoemde bepalingen zijn alleen van toepassing op de woensdagavondwedstrijden. Tijdens deze wedstrijden is ook het Algemeen wedstrijdreglement van kracht.

   

  Een woensdagavondwedstrijd wordt gevaren als “inhaalrace” of als “sprintrace”. De wedstrijdcommissie bepaalt voor aanvang van het wedstrijdseizoen op welke woensdag welke wedstrijd wordt gevaren.

  Bij een “inhaalrace’ heeft iedere deelnemer een eigen starttijd en geldt voor alle deelnemers een gezamenlijke finishtijd. Er wordt geen palaver gehouden. Voor het bepalen van de starttijd wordt de radiotijd aangehouden.

  Bij een “sprintrace” wordt gezamenlijk gestart en is er geen gezamenlijke finishtijd.

   

  2.             De baan

  De banenkaart voor de woensdagavondwedstrijden is toegevoegd als bijlage aan dit reglement.

  Inhaalrace

  De wedstrijdcommissie kiest de te varen baan (of banen) uit één of meerdere banen van de banenkaart.

  Uiterlijk een half uur voor de starttijd van de eerste starter wordt de te varen baan (of banen) aangegeven middels cijferwimpel(s) voor die specifieke baan aan de vlaggenmast op het havenhoofd.

  Als de aangegeven banen zijn verzeild en het is nog geen 21.00 uur dan wordt de laatst aangegeven baan herhaald.

  Alle vaargeulboeien (laterale betonning) moeten worden gerespecteerd, met uitzondering van de merktekens van de baan.

  De finish is om 21.00 uur binnen de vaargeul. Boten die zich om 21.00 uur buiten de vaargeul bevinden worden beschouwd als niet gefinisht (DNF), tenzij in de zone van een merkteken.

  Sprintraces

  De baan wordt op het bord in het clubhuis aangegeven en/of tijdens palaver worden besproken, uiterlijk om 18.15 uur.

  De start van de sprintrace gaat volgens De Regels voor Wedstrijdzeilen (art. 26); d.w.z.:

  • 5 minuten voor de start de Klassenvlag;
  • 4 minuten voor de start de vlag P als voorbereidingssein (wit/blauw);
  • 1 minuut voor de start het neerhalen van de voorbereidingsvlag P (wit/blauw);
  • op de start het neerhalen van de Klassenvlag.

  De vaargeulboeien hoeven NIET te worden gerespecteerd, met uitzondering van de rood/groene keerboei (NKN 4).

  De finishlijn ligt loodrecht op de vaarrichting ter hoogte van de pomp bij het clubhuis.

   

  3.             Start

  Inhaalraces

  De startlijn is een denkbeeldige lijn tussen het oostelijk havenlicht van de haven van Nijkerk en de gele boei.

  De actuele tijd zoals gehanteerd voor deze wedstrijd wordt aangegeven door een startklok in het clubhuis.

  Bij de start worden geen signalen of aanwijzingen gegeven. Te vroeg gestarte deelnemers worden niet teruggeroepen, maar krijgen een tijdstraf (zie artikel 6 Uitslag inhaalraces).

  Rechten tijdens individuele start:

  • De aanvangstijd van de wedstrijd is voor elk afzonderlijk deelnemende boot 4 minuten voor haar individuele starttijd. Iedere boot mag tot 4 minuten voor haar individuele starttijd gebruik maken van motorvoortstuwing.
  • Een startende boot krijgt pas rechten vanaf 60 seconden voor haar individuele starttijd en behoudt deze tot 60 seconden na haar individuele starttijd. Overige deelnemers die niet aan het starten zijn dienen vrij te blijven en niet te hinderen in deze twee minuten. Is de boot daarna nog niet gestart, dan verliest zij haar rechten.

  Sprintraces

  Er zal een in-de-windse startlijn worden uitgelegd.

  De gezamenlijke start is rond 19.00 uur en wordt aangegeven met vlaggen en geluidsseinen.

   

  4.             Handicap, starttijden en zeilvoering

  Handicaps

  Alle woensdagavondwedstrijden worden gevaren onder de woensdagavond SW. Dit is het SW-getal van de deelnemende boot gecorrigeerd voor de resultaten van de laatste 4 kalenderjaren.

  Het doel van genoemde correctie is het optimaliseren van de handicap waardoor het veld dichter bij elkaar komt. Dit omdat omstandigheden bij de woensdagavondwedstrijden afwijken van die van de dag- en meerdaagsewedstrijden.

  De jaarlijkse correctie wordt vastgesteld aan de hand van het gemiddeld aantal punten in het algemeen klassement over alle door de deelnemer gevaren wedstrijden dat jaar, dus zonder aftrekwedstrijden.

  De beste deelnemer krijgt een correctie van -1,5 punten en de minst goede deelnemer een correctie van +1,5 punten, de overige deelnemers krijgen een correctie in verhouding tot hun resultaat.

  Een deelnemer die in een jaar niet geklasseerd is krijgt voor dat jaar geen correctie.

  De totale jaarcorrectie bestaat uit de som van de laatste 4 jaarcorrecties.

   

  Starttijden

  De starttijden worden bepaald middels het woensdagavond SW-getal en de gezamenlijke finishtijd van 21.00 uur. Berekende zeiltijd (bij een SW-getal van 100) is 6500 seconden (108 minuten 20 seconden).

  Hoewel getracht wordt elke woensdagavond een starter uit de wedstrijdcommissie op de pier te hebben kan er geen garantie worden gegeven dat dit altijd zo zal zijn. Dit omdat leden van de wedstrijdcommissie ook deelnemer kunnen zijn. Eventueel kan een vrijwilliger van de vereniging als starter invallen.

  Zeilvoering

  De zeilvoering wordt bij inschrijving vastgelegd voor het hele seizoen. In geval van overmacht (bijvoorbeeld verloren gegane zeilen), aanpassing van het tuigage of de aanschaf van nieuwe zeilen kan hier van worden afgeweken.

   

  5.             Deelnemers

  Als een regelmatige deelnemer rond zijn starttijd de startlijn is gepasseerd, wordt hij aangemerkt als zijnde gestart.

  Inschrijfgeld dient te worden voldaan voor de aanvang van de derde deelname. Als hieraan niet is voldaan worden gezeilde wedstrijden tot het moment van te laat betalen als DSQ geregistreerd.

   

  6.                       Uitslag inhaalraces

  De uitslag wordt bepaald door de positievolgorde van de boten op de finishtijd. De positie wordt bepaald door de denkbeeldige lijn loodrecht op het rak lopend door het meest voorlijke deel van de boot.

  Iedere deelnemer dient de eigen positie ten opzichte van de andere deelnemers vast te stellen en na de wedstrijd in te vullen op het bord in het clubhuis met daarbij de deelnemer ervoor en erachter. Bij meningsverschillen kunnen de deelnemers overeenkomen hetzij de bepaalde plaats te middelen, hetzij de wedstrijdcommissie te laten beslissen.

  Een deelnemer die niet voorkomt op het bord maar wel is gestart wordt als DNF geklasseerd.

  Er dient gefinisht te worden binnen de vaargeul of binnen de zone van het merkteken van de baan. Een boot die zich om 21:00 uur, of op een andere opgeven finishtijd, buiten de vaargeul of buiten de zone bevindt kan niet finishen. Het resultaat is dan DNF.

  Indien voor- of op de finishtijd een merkteken van de baan (boei) gerond dient te worden, is aansluiting gezocht bij “De Regels voor Wedstrijdzeilen” regel 86.1(b). Binnen de zone van het te ronden merkteken van de baan (waarbij één zone gelijk is aan drie romplengten van de voorliggende boot) geldt een afwijkende regel t.o.v. eerdere genoemde “loodrecht op het rak”. Indien de zone is bereikt op het moment van finish, geldt de kortste afstand naar het te ronden merkteken van de baan.

  In geval een te vroeg gestarte deelnemer in gebreke blijft reglementair te starten, wordt de deelnemer voor iedere te vroeg gestarte 5 seconden of een veelvoud daarvan 1 plaats teruggezet; 1-5 seconden 1 plaats; 6-10 seconden 2 plaatsen; etcetera.

   

  7.             Klassenindeling

  De deelnemers worden ingedeeld in drie klassen:

  1. De meer ervaren en snellere wedstrijdzeilers;
  2. Startende wedstrijdzeilers;
  3. Zeilers in open boten.

  Het doel van een onderscheid in de klassen A en B is om beginnende wedstrijdzeilers een eigen wedstrijdveld te bieden en de mogelijkheid tot promotie.

  De startbepalingen voor de klassen A, B en C verschillen niet.

  De wedstrijdcommissie bepaalt de indeling van deelnemers in de klassen A en B, zo mogelijk voor de eerste te zeilen wedstrijd. Uitgangspunten bij de indeling zijn; Het aantal jaren dat de deelnemer en zijn bemanning meedoet aan de woensdagavondwedstrijden of aan andere wedstrijden; hun wedstrijdambities en het snelheidspotentieel van de boot. Beide klassen omvatten ongeveer evenveel deelnemers.

  De indeling in open boten wordt bepaald door de gehanteerde indeling door Sailsupport.

  Indien een deelnemer in een andere klasse dan de hem toebedeelde wil deelnemen, kan hij een schriftelijk verzoek tot wijziging indienen bij de wedstrijdcommissie.

  8.             Puntentelling en klassement

  De uitslagen worden verwerkt in meerdere klassementen:

  1. Het algemeen klassement (wisselbeker);
  2. Een A-klassement;
  3. Een B-klassement;
  4. Een C-klassement (open boten);
  5. Een startklassement.

   

  Ad 1, 2, 3 en 4:

  • Op de uitslag van de wedstrijden wordt ten behoeve van het klassement de Oostenrijkse puntentelling toegepast.
  • Sprintraces en inhaalraces tellen beide mee voor het klassement.
  • Voor het klassement tellen de 10 beste wedstrijden. Diskwalificaties zijn niet aftrekbaar en worden dus tot deze 10 wedstrijden gerekend.

   

  Ad 5:

  • Het startklassement wordt bepaald door de som te nemen van het verschil tussen de berekende en de werkelijke starttijd van iedere deelnemer.
  • In geval van een te vroege start wordt het te vroeg gestarte aantal seconden met een factor 10 vermenigvuldigd.
  • Het startklassement wordt berekend over de beste 6 starttijden van een deelnemer, afhankelijk van het aantal genoteerde resultaten. Te vroeg gestarte wedstrijden kunnen alleen worden afgetrokken indien de deelnemer meer dan zes berekende starttijden heeft.
  • Is de deelnemer gediskwalificeerd (DSQ) dan telt zijn starttijd niet mee.

   

  9.             Protesten

  Naast de gewone protesten kan een deelnemer na de woensdagavondwedstrijd een bitterballenprotest indienen.

  Het bitterballenprotest heeft als doel om de kennis van de wedstrijdregels van de groep deelnemers te verbeteren.

  Het bitterballenprotest mag wel, maar hoeft niet, zoals een gewoon protest, te voldoen aan de vereisten voor een protest (art. 61 van De Regels voor Wedstrijdzeilen).

  Het bitterballenprotest wordt na de wedstrijd door de indiener mondeling ingediend bij een aanwezig lid van de wedstrijdcommissie en bij de betreffende andere deelnemer. Hierbij dient een schaal bitterballen bij de bar besteld te worden. De ingediende bitterballenprotesten worden in openbaarheid door een lid van de wedstrijdcommissie en alle aanwezige deelnemers besproken en beoordeeld, minstens één uur na de finish. De indiener legt de situatie uit met gebruik van flipover, waarna de betreffende andere deelnemer zijn beeld en mening van de situatie weergeeft. Daarna volgt een groepsgesprek. De deelnemer die door de groep in het ongelijk wordt gesteld betaalt de schaal bitterballen.

  De uitslag van het bitterballenprotest heeft geen consequentie voor de uitslag van de wedstrijd, zodat ook geen DSQ kan volgen en geen gevolg voor het klassement optreedt.

   

   

   


  Reglement Rondje Pampus

  1.  Algemeen

  De hiergenoemde bepalingen zijn alleen van toepassing op het Rondje Pampus. Tijdens deze wedstrijden is ook het algemeen wedstrijdreglement van kracht.

   

  2.  De baan

  Er zal een startlijn worden uitgelegd.

  Na de start wordt het eiland Pampus gerond, met Pampus aan bakboord of aan stuurboord.

  Alle vaargeulboeien (laterale betonning) moeten worden gerespecteerd, met uitzondering van de merktekens van de baan en de vaargeulboeien tussen de IJM3 en Pampus.

  Tijdens de wedstrijd worden op de heen- en terugweg de Stichtse brug en de Hollandse brug gepasseerd. De Stichtse brug bevindt zich tussen de vaargeulboeien EM29 en GM1 en de Hollandse brug tussen de vaargeulboeien GM59-VLH2 en IJM3.

  Na de ronding van Pampus wordt gefinisht.

  De finishlijn ligt loodrecht op de vaarrichting ter hoogte van de brandstofpomp bij het clubhuis.

   

  3. Start

  Er zal een startlijn worden uitgelegd.

  De start van de wedstrijd gaat volgens De Regels voor het Wedstrijdzeilen (art. 26); d.w.z.:

  • 5 minuten voor de start de Klassenvlag;
  • 4 minuten voor de start de vlag P als voorbereidingssein (wit/blauw);
  • 1 minuut voor de start het neerhalen van de voorbereidingsvlag P (wit/blauw);
  • op de start het neerhalen van de Klassenvlag.

  4. Handicap, gezeilde tijd en zeilvoering

  Iedere deelnemer geeft zijn SW-getal op bij inschrijving en daarbij behorende zeilvoering. Hiervoor verstrekt de wedstrijdcommissie een deelnameformulier.

  De gezeilde tijd is de tijd tussen de start en de finish. Voor deze vier brugpassages geldt een rusttijd die niet meetelt voor de gezeilde tijd. De deelnemer registreert zelf de ronding van Pampus, de rusttijden en de finishtijd en noteert deze op het deelnameformulier. De maximale toegestane rusttijd bedraagt 20 minuten per brugpassage. Alle extra rusttijd wordt opgeteld bij de gezeilde tijd.

  Tijdens de brugpassages is motorgebruik, slepen en peddelen toegestaan.

   

  5. Deelnemers

  Iedere deelnemer dient vooraf het inschrijfgeld te voldoen.

  Iedere deelnemer deelt vooraf aan de wedstrijdcommissie zijn mobiele telefoonnummer mee, waarop hij tijdens de wedstrijd te bereiken is.

  De wedstrijdcommissie maakt een groeps-app aan. In de groeps-app deelt de wedstrijdcommissie bijvoorbeeld wijzigingen in de baan aan, deelt andere afwijkingen van dit reglement mee of doet mededelingen in het kader van de veiligheid.

  De wedstrijdcommissie kan de baan afkorten, door bijvoorbeeld een andere te ronden hindernis of boei aan te duiden dan het eiland Pampus.

   

  6. Klassenindeling

  Er is geen klassenindeling.

   

  7. Puntentelling en klassementen

  Er is één klassement en de winnaar krijgt de wisselbeker.

   

  8. Bekendmaking uitslag

  De uitslag wordt bekend gemaakt op de woensdagavond volgend op de dag van de wedstrijd.

   

   


  Reglement Speedrace

  1.    Algemeen

  De hiergenoemde bepalingen zijn alleen van toepassing op de Speedrace. Tijdens deze wedstrijden is ook het Algemeen wedstrijdreglement van kracht.

   

  2.             De baan

  De baan ligt tussen de boeien NKN 4 en NKN 28.

  De baan kan van beide boeien naar de andere boei worden gevaren.

   

  3.             Start

  Het moment van starten is vrij te bepalen door de deelnemer.

   

  4.             Handicap, gezeilde tijd en zeilvoering

  Iedere deelnemer geeft zijn SW-getal op en daarbij behorende zeilvoering. Voor de opgave door de deelnemer van SW-getal, zeilvoering en gezeilde tijd verstrekt de wedstrijdcommissie een Speedrace-formulier.

  De gezeilde tijd is de tijd tussen het moment dat de voorkant van de boot de eerste boei passeert tot het moment dat de voorkant van de boot de tweede boei heeft bereikt. De deelnemer registreert zelf de gezeilde tijd.

   

  5.             Deelnemers

  Iedere deelnemer levert na zijn speedrace het Speedrace-formulier in bij de wedstrijdcommissie.

  Een deelnemer mag in één zeilseizoen zo veel keren de baan varen als hij wil en evenzoveel keren een Speedrace-formulier invullen en inleveren.

   

  6.             Klassenindeling

  Er is geen klassenindeling.

   

  7.             Puntentelling en klassementen

  Er is één klassement. De winnaar is de deelnemer die de snelste tijd heeft gezeild, gecorrigeerd voor het SW-getal van zijn boot.

   

  8.             Bekendmaking uitslag

  De uitslag wordt bekend gemaakt aan het einde van het seizoen.

   

   


  Reglement Klassenwedstrijd

  1.    Algemeen

  1. De hiergenoemde bepalingen zijn alleen van toepassing op de Klassenwedstrijd.
  2. Tijdens de wedstrijden zijn ook het Algemeen wedstrijdreglement van kracht en “De Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2021-2024”, uitgegeven door het Watersportverbond. Ingeval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben.
  3. De Klassenwedstrijd bestaat uit een aantal wedstrijden.
  4. De aanwijzingen van het Wedstrijdcomité, of de van de Havenmeester(s) dienen stipt te worden opgevolgd.
  5. De tijdstippen van palaver, starts en bekendmaking van de uitslagen staan vermeld in het programma van de wedstrijden.

   

  2.             De baan

  1. De baan is een loef-lijbaan. Het bovenwindse merkteken 1 bestaat uit een gate (1a en 1b). Het benedenwindse merkteken bestaat uit een gate (2a en 2b).
  2. De startlijn en de finishlijn bevinden zich ongeveer halverwege de afstand tussen de bovenwindse- en benedenwindse merktekens.
  3. De lengte van de baan is zodanig dat de streeftijd van ongeveer 15 minuten voor de eerste boot die finisht per wedstrijd wordt gehaald.
  4. De merktekenvolgorde is als volgt: Start – 1a/1b – 2a/2b – Finish.

   

  Startlijn:

  Aan stuurboordzijde het startschip: een staak met oranje vlag. Aan de bakboordzijde  het merkteken ODM: een joon met een oranje vlag. Nabij het startschip kan merkteken ILM geplaatst zijn: een joon met een groene vlag.

  Finishlijn:

  Identiek aan merktekens startlijn. Het merkteken ILM heeft bij de finish geen functie.

  De finishlijn zal liggen tussen een staak met een oranje vlag op het finishschip en de baanzijde van het merkteken van de finishlijn.

  De finishlijn wordt begrensd door twee merktekens met een groen/witte en rood/witte vlag.

  Baan:

  Merktekens van de baan zijn gele skippyballen (1.a, 1.b, 2.a en 2.b).

   

  1. De vaargeulboeien hoeven NIET te worden gerespecteerd, met uitzondering van de rood/groene keerboei (NKN 4).
  2. De baan wordt op het bord in het clubhuis aangegeven en/of tijdens het palaver besproken, uiterlijk één uur voor de eerste start van de dag.

   

  3.             Start

  1. Om boten te waarschuwen dat een race of reeks races binnenkort zal beginnen, zal de oranje vlag van de startlijn worden getoond met één geluidssein ten minste 5 minuten voordat een waarschuwingssein wordt gegeven.
  2. De start van de wedstrijd gaat volgens De Regels voor het Wedstrijdzeilen (art. 26); d.w.z.:
   • 5 minuten voor de start de Klassenvlag;
   • 4 minuten voor de start de vlag P als voorbereidingssein (wit/blauw);
   • 1 minuut voor de start het neerhalen van de voorbereidingsvlag P (wit/blauw);
   • op de start het neerhalen van de Klassenvlag.
  3. Elke klassenvlag is het klassenteken op een effen ondergrond of zo als vermeld in de aanvullende wedstrijdbepalingen.
  4. Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet gegeven is moeten het startgebied mijden.
  5. Een boot die later start dan 4 minuten na zijn startsein zal de score DNS krijgen. Dit wijzigt regel A.5.1 en A.5.2 RvW.

   

  4.             Handicap, gezeilde tijd en zeilvoering

  Boten die niet finishen binnen 20 minuten nadat de eerste boot in zijn klasse de baan heeft gevaren en is gefinisht, zullen zonder verhoor de score DNF krijgen. Dit wijzigt regel 35 en A5.1 en A5.2 RvW.

   

  5.             Deelnemers

  1. Indien de betreffende klassenorganisatie de inschrijving niet organiseert, dan schrijft de deelnemer zich in bij de wedstrijdcommissie onder opgave van zeilnummer en naam van de schipper.
  2. Ieder deelnemer geeft zich uiterlijk een uur voor zijn eerste wedstrijd op.
  3. Inschrijfgeld dient te worden voldaan voor deelname. Als hieraan niet is voldaan worden gezeilde wedstrijden tot het moment van betalen als DSQ geregistreerd.
  4. Een boot mag slechts deelnemen onder het zeilnummer dat op de meetbrief is vermeld. Verzoeken om een afwijkend zeilnummer te mogen voeren, dienen schriftelijk met opgaaf van redenen uiterlijk 1 uur voor de start van de eerste wedstrijd bij het informatiekantoor te worden ingediend. Het wedstrijdcomité zal dergelijke verzoeken slechts inwilligen indien het ervan overtuigd is dat het oorspronkelijke nummer niet in het betreffende zeil kan worden aangebracht.

   

  6.             Klassenindeling

  Er is indeling van de deelnemers in eenheidsklassen.

   

  7.             Puntentelling en klassementen

  1. Er is één klassement per eenheidsklasse.
  2. Het lage puntensysteem is van toepassing. 1 wedstrijd moet worden voltooid om de serie geldig te maken. De volgende staffel wordt hierbij gehanteerd:

  1 t/m 4 races

  0 aftrek

  5 t/m/ 9 races

  1 aftrek

  10 t/m/ 14 races           

  2 aftrek

  15 t/m 19 races

  3 aftrek

  20 of meer races

  4 aftrek

  1. De prijzen worden verstrekt door Z&Mv deZuidwal. De Wisselbokaal wordt bewaard in de prijzenkast van de Zuidwal.

   

  8.             Bekendmakingen

  1. De deelnemerslijst is op te vragen bij het informatiekantoor. Wijzigingen en aanvullingen worden niet aangegeven op het mededelingenbord.
  2. Mededelingen aan deelnemers zullen worden gemeld tijdens het palaver op zaterdag en/of geplaatst op het mededelingenbord bij het clubgebouw van Z&MV de Zuidwal.
  3. Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen zal worden bekend gemaakt niet later dan één uur voor aanvang van de wedstrijd waar deze van kracht wordt.
  4. Seinen op de wal zullen worden getoond bij het clubgebouw van Z&MV de Zuidwal.
  5. Bij mededelingen aan de wal zal de L vlag worden gehesen zonder cijferwimpel.
  6. Het programma van de wedstrijden en de starttijden worden weergegeven in het programmaboekje.
  7. Na afloop van de laatste wedstrijd op een dag worden de uitslagen bekend gemaakt op het mededelingenbord.
  8. De uitslag wordt bekend gemaakt binnen drie uur nadat de laatste boot is gefinisht.

   

  9.             Verzoek om verhaal

  Op de laatste geplande wedstrijddag moet een verzoek om verhaal, gebaseerd op een beslissing van het protestcomité worden ingediend niet later dan 30 minuten nadat de beslissing is getoond. Dit wijzigt regel 62.2 RvW.

   

  10.          Veiligheidsvoorschriften

  1. Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet het wedstrijdcomité zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
  2. Het dragen van een zwemvest is verplicht.
  3. In verband met de watertemperatuur is het dragen van een wetsuit of droogpak verplicht.

   

  11.          Vervanging van bemanning of uitrusting

  1. Vervanging van deelnemers zal niet worden toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het wedstrijdcomité.
  2. Vervanging van beschadigde of verloren uitrusting zal niet worden toegestaan tenzij goedgekeurd door het wedstrijdcomité. Verzoeken om vervanging moeten worden gedaan aan het comité bij eerste redelijke gelegenheid.

   

  12.          Hulpschepen

  Teamleiders, coaches en andere hulpkrachten moeten buiten de gebieden waar boten wedstrijdzeilen blijven, van het moment van het voorbereidingssein voor de eerste klasse totdat alle boten zijn gefinisht of het wedstrijdcomité het sein voor uitstel, algemene terugroep of afbreken geeft.

   

  13.          Afwijzing van aansprakelijkheid

  Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4 RvW, Besluit om wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiele schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

   

  14.          Verzekering

  Iedere individuele deelnemer en zijn bemanning moet in het bezit zijn van een uitgebreide geldige verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid met voldoende dekking met betrekking tot letsel, dood, schade aan of verlies van eigendommen veroorzaakt vóór, tijdens of na het evenement.

  Z&MV DE ZUIDWAL

  logo-zuidwal-trans

  ADRESGEGEVENS

  Bezoekadres:
  Hulckesteijn 4
  3861 MZ NIJKERK

  Correspondentieadres:
  Postbus 220
  3860 AE NIJKERK

  BEL ONS

  Clubhuis: 033 303 07 75

  Havenmeester: 06-30422407